גשם

אזכור במקרא : ה ' גשם ' כשם נרדף למטר השמים נזכר במקרא 35 פעם . פעם אחת נזכר שם זה עם העצים שמהם יצר עובד האלילים את פסלו : " נטע ארן וגשם יגדל " ( ישעיהו מד יד ) פרשנים רבים מסכימים שגם בפסוק זה הכוונה היא למי הגשם שמצמיחים את עץ ה ' ארן , ' הנזכר לפני כן . הסבר אחר הוא ש ' גשם ' הוא לשון ' גוף . ' רד " ק מוסיף הסבר נוסף שהוא שם אילן , ועל סמך הנחה זו יש שזיהו את ה ' גשם ' עם העץ אולמוס שעיר Ulmus ) 23 אבן בלעם , ישעיהו יז , יג , השוו : ריב " ג , שורש גלל . 24 בפירוש ישעיהו יז יג . 25 בפירושו לתהלים פג יד . 26 מ ' כסלו , " זיהויי צמחים ברש - י " קוץ , קרד וגלגל , " סיני קיג ( תשנ , ( ד " עמ ' כז-לט . 27 הראובני , שמות , עמ ' ; 10 הראובני , חנוך , עמ ' ; 28-32 לעף , פלורה , ב , עמ ' ; 413 דלמן , א , 1 / עמ ' ; 53 הראובני , מולדנקה , עמ ' רפט-רצ ; פליקס , עולם , עמ ' ; 214 פלדמן , תנ " ך , עמ ' ; 103 זהרי , מקרא , עמ ' . 163 28 מולדנקה , עמ ' . 38-39 29 רד " ק , יםשרש , שורש גשם וכן בפירושו לישעיהו מד יד . . ( canescens זיהוי זה מבוסס על אסמכתה רעועה – אחד משמותיו הערביים של הצמח : " נש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים