קמוש, קמשנים

אזכור במקרא : צמח זה נזכר שלוש פעמים כצמח קוצני : פעמיים מהן בסמיכות ל " חוח . " מדובר כנראה בצמח סגיטלי הגדל בחורבות : " ועלתה ארמנתיה סירים , קמוש וחוח במבצריה " ( ישעיהו לד יג . ( הוא מתפשט במקומות שניטשו מיושביהם : " קימוש יירשם חוח באהליהם " ( הושע ט ו . ( הצמח גדל בשדות בור שאינם מעובדים . במשל שדה העצל נאמר : " והנה עלה כלו קמשנים , כסו פניו חרלים , וגדר אבניו נהרסה " ( משלי כד לא . ( 127 שלם , עמ ' , 320-327 ואולם שם זה לא מצוי במילונים הערביים . 128 דלמן , א / , 2 עמ ' . 372 129 למשל ת " ש ליחזקאל ב ו – ( skolops ) σκολο  : קוץ . 130 בבלי , בכורות לז ע " ב . 131 במדבר רבה ג , א . 132 זהרי , מקרא , עמ ' . 166 לדעתו , צמח זה רמוז גם בשם ' צלה ' אשת למך ( בראשית ד כג . ( 133 לעף , פלורה , ד , עמ ' . 31 134 מולדנקה , עמ ' . 207 מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( akanthinos ) ακανθινος ( ישעיהו והושע ) – כינוי כללי לקוצים , ושם מיוחד בעיקר לסוג חוחן ( Onopordum ) או לקוציץ . ( Acanthus ) – ( knis ) κνις  : ע " ת צורב . ת " ו : urtica ( בכל המובאות ) הוא הצמח קרויה בימינו סרפד . ת ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים