חדק

אזכור במקרא : נזכר פעמיים כצמח משוכה כנראה קוצני . העצל נמשל לעובר בדרך שאינה סלולה ומלאה קוצים : " דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה " ( משלי טו יט . ( לפי פירוש אחר , העצל הוא כינוי לרשע שכל דרכיו פתלתלות ולא ישרות . פירוש זה מתאים לפסוק במיכה : " אבד חסיד מן ארץ , וישר באדם אין … טובם = ) הטוב שברשעים ) כחדק , ישר ממסוכה " ( מיכה ז . ( ב-ד מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( akantha )  κανθαα ( משלי , השוו ל ' קוצי המדבר ' בשופטים ז ח ) כינוי כללי לקוצים ושם מיוחד בעיקר לסוג חוחן ( Onopordum ) או קוציץ " ת . ( Acanthus ) ו : spina כלומר קוצים . ת " י : כובי ( משלי ) הם קוצים ; חדקא ( מיכה . ( " ת פ : כובא ( קוצים . ( ה " חדקים " נזכרים בספרות חז " ל ולפי ההקשר נראה שהשימוש הלשוני היה במשמעות הלשון המקראית : " חדקים שבפרצה " כלומר כינוי כללי לצמחי משוכה קוצניים . רס " ג למשלי : ' חדק ' . ( ) בשם זה נקרא סולנום החדק , ( Solanum incanum ) שיח קוצני הגדל באזור בקע הירדן . רש " י , ריב " ג ורד " ק ביארו שמדובר במיני קוצים . לסיכום : לפי רוב מסורות הזיהוי הקדומות , מדובר בשם קיבוצי לקוצים ....  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים