אשל

אזכור במקרא : נזכר 3 פעמים : כעץ שנטע אברהם : " ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה ' אל עולם " ( בראשית כא לג . ( על שאול נאמר שהוא " יושב בגבעה תחת האשל ברמה " " ש ) א כב ו (; לאחר מותו הוא נקבר עם בניו " תחת האשל ביבשה " " ש ) א לא יג . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( aroyra )  ρουραα חרישת האדמה או אדמה מעובדת . ת " ע : , ( Dendroma ) δενδρωμα אילן , עץ ; ת " ו : , nemus חורש ; ת " א : ' אילנא " ת '; י : ' פרדסא ' ( לבראשית כא לג (; ' אשלא ' ( בספר שמואל " ת (; פ : נצבתא , כלומר נטע או נטיעה ; רס " ג : ' נצב ' – ( ) קיימות שתי הוראות בערבית ; מצבה או שתיל . מלשון הפסוק " ויטע " עולה שמדובר בנטיעת עץ . בתרגומים הארמיים לא מובא תרגום מילולי , אלא פרשנות שמבקשת להרחיק כל דעה שאבי האומה כביכול נטע עץ פולחני . לכן בת " י ישנה הבחנה בין ה ' אשלים ' בבראשית לאלו שבשמואל : למעשה נוקט ת " י את הפרשנות המובאת במדרש , שאברהם נטע פרדס של עצי פרי או בנה פונדק – אש " ל לשון נוטריקון : אכילה , שתיה ולינה . לגבי זיהוי ה ' אשל ' קיימות כמה אפשרויות : שם קיבוצי כללי לעצים או לאילן גדול , ומכאן הביטו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים