צפצפה

אזכור במקרא : נזכר פעם אחת בספר יחזקאל במשל הגפן כעץ בעל זיקה למים : " קח על מים רבים צפצפה שמו " ( יחזקאל יז ה . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש ות " ו לא תרגמו את השם ' צפצפה " ת . ' י : " גפן נצבא , " כלומר נטיעת הגפן . חז " ל קשרו אותה ל ' צפצפה פסולה ' הנזכרת במשנה , ולפי פירושם הקב " ה 122 מדרש הגדול ( ויגש , ( עמ ' תשעז . 123 מ ' רזין , מפקדים ומגילות יחס ומשמעותם ההיסטורית לימי שאול ודוד , חיפה תשל " ז , עמ ' , 88 , 76 הערה ; 6 לעף , פלורה , ג , עמ ' ; 270 פליקס , עולם , עמ ' ; 301 זהרי , מקרא , עמ ' . 191 על צבע ה ' שני , ' ראו ז ' עמר , בעקבות תולעת השני הארץ ֿ ישראלית , ירושלים תשס " ז , עמ ' . 74-72 , 68-67 124 למשל שביעית ז , ב ; שבת ט , ה ; מגילה ד , ז . 125 זהרי פףוהו , עמ ' ; 210 א ' שפר , " אריגים קדומים מעוטרים בצבע שנתגלו ארץ ֿ ישראל , " בתוך : צבע מהטבע ( ח ' שורק וא ' איילון עורכים , ( תל ֿ אביב תשנ " ג , עמ ' . 75-66 126 סוכה ג , ג . רצה שישראל יגדלו כ ' ערבה ' הגדלה על מים רבים , אך הם גדלו כ ' צפצפה שבהרים , ' דהיינו , במקום ללא מים רבים . על פי מסורת הזיהוי של חז...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים