ערער

אזכור במקרא : מופיע פעמיים במקרא . בנבואת ירמיהו נמשל הרשע לערער : " והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ול א תשב . " לעומתו , נמשל הצדיק הבוטח בה ' לעץ שתול על מים : " והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ול א יראה כי יב א ח ם והיה עלהו רענן ובשנת בףרת ל א ידאג ול א ימיש מעשות ערי " ( ירמיה יז . ( ו-ח לפי זה הערער הוא עץ מדברי הגדל במלחות , שפעילותו החיונית מופסקת בשנות בצורת , הוא אינו מניב פירות באופן סדיר . מובאה נוספת מופיעה בתהלים : " פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפלתם " ( תהלים קב יח . ( ממובאה זו לא ברור אם מדובר בצמח או בהשאלה לאדם הדל והמושפל . יש שסברו שלצמח זה התכוון גם הנביא ירמיהו במשלו : " כערוער בערבה " ( ירמיהו מח ו , למשל ת , ( ו " ואפשר ששמות המקומות ' ערוער ­ ערער ' ( במדבר לב לד ; שמ " א ל כח ; יהושע יג כה ; ישעיהו יז ב ועוד ) נגזרו מהשם ערער . מסורות והצעות זיהוי : ת " ש ות " ע : ( agriomyrike ) αγριομυρικη ות " ו : , myrice ושניהם מתכוונים ( בתרגום לירמיהו ) לצמח מהסוג Tamarix הקרוי בימינו אשל . ת : פ " מסכנא ( בתהלים : אדם מסכן "...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים