לענה

אזכור במקרא : נזכרת 8 פעמים ; מתוכן 5 פעמים לצד השם ' ראש ' ( ראו ערך ראש . ( מדובר בצמח מר , ואולי אף רעיל : " ואחריתה מרה כלענה " ( משלי ה ד , ( שממנו הכינו שיקוי מר : " השביעני במרורים הרוני לענה " ( איכה ג טו . ( הלענה משמשת כביטוי לדבר רע ונפסד ( עמוס ה ז ; ו יב ) ומאכל עונשין לפושעים : " הנני מאכילם את העם הזה לענה , והשקיתים מי 53 וקסמן , עמ ' . 46 54 וכן מובא בשמו במדרש אסתר רבה ב , ז . ( karpasinon ) καρπασινον  : " ב 55 ב , עמ ' . 870 56 ריב " ג ורד " ק , ערך כרפס . 57 דה ֿ קנדול , עמ ' ; 404 לעף , פלורה , ב , עמ ' ; 235 פליקס , עולם , עמ ' ; 285 מולדנקה , עמ ' ; 109 פלדמן , תנ " ך , עמ ' ; 134 זהרי , מקרא , עמ ' . 79 הכוונה כנראה לכותנה העצית . ( G . arboreum ) 58 הרמב " ם , ביאור , מס ' . 349 59 זהרי והופף , עמ ' . 133-135 60 קמבל ֿ תומפסון , עמ ' . 113 61 משנה , יםיכלא ז , ב . 62 עמר , מהפכה , עמ ' . 40-42 ראש " ( ירמיהו ט יד ; כג טו . ( הוא משמש גם ביטוי ציורי לנזק הגורמים הסרים מדרך , ה' שכביכול מרעילים את העם : ' שורש פורה ראש ולענה ' ( דברים כט יז . ( לפי הקשרים אלה ,...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים