כסמת

שם מדעי : Triticum dicoccum אזכור במקרא : ה ' כסמת ' נזכרת 3 פעמים ; עם החיטה כגידול מצרי שמאחר להבשיל ( שמות ט לב ) וכמין גידול ארץ ֿ ישראלי לאחר החיטה והשעורה : " ושם חחה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו " ( ישעיה כח כה . ( במקום אחר במקרא , נזכרת הכוסמת בבבל עם מיני דגניים , ובסוף רשימת קטניות שונות , ששימשו להכנת לחם : " ואתה קח לך חטין ושערים ופול ועדשים ודחן וכסמים " ( יחזקאל ד ט . ( אזכורה ומיקומה של ה ' כסמת ' בין רשימת גידולים אלה מעידים על הימצאותה בסל המזונות הבסיסי הקדום , אך לא כמרכיב החשוב ביותר . מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( olyra )  λυραο  , ( zea )  εαζ שני מיני חיטה ( או זנים ?( דומים , הנזכרים בספרות הקלסית ומזוהים עם חיטה דו-גרגרית ( Triticum dicoccum ) ואולי גם עם חיטה חד-גרגרית , ( T . monococcum ) שלפי דברי פליניוס , הם מצויים בסוריה , במצרים , בקיליקיה , ביוון ובאיטליה . " ת ע : " ת (; zea )  εαζ ו : far ( לשמות ט לב vicia (; ( לנביאים ) ­ קטנית בשם בקית הכרשינה (; Vicia ervilia ) ובמשמעות הזאת תרגם רס " ג לערבית : ' כרסנה ' " ת . ( ) א : כונתיא ; ת " י : כונ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים