דודאים

שם מדעי : Mandragora autumnalis ( = M . officinarum ) אזכור במקרא : נזכר פעמיים במקרא . הדודאים הוא צמח הקשור לפריון : " וטלך ראובן בימי קציר-חחים וטמצא דודאים בשדה וטבא א תם אל-לאה אמו " ( בראשית ל יד . ( הצמח גם מפיץ ריח נעים : " הדודאים נתנו ריח " ( שה " ש ז יד . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : " ת (; mandrogoras ) μανδραγορας ו : . mandragoras תה " א : יברוחין ; ת " פ : יברוחא ; רס ' ג " לפאח ' ( ) ( נקרא בערבית גם בשם ' יברוח ' " ת 63 ו לדברים ח , ח , במשמעות של ' הרי גפן . ' 64 ראו לעף , שמות , עמ ' . 88 65 לעף , פלורה , א , עמ ' ; 48-189 פליקס , עצי פרי , עמ ' . 82-67 66 עמר , גידולים , עמ ' . 100-135 67 זהרי פףוהו , עמ ' ; 151-159 סמרט וסימונדס , עמ ' ; 485-490 ליפשיץ , קורות , עמ ' . 115 . ( ) כל התרגומים הללו מכוונים לצמח Mandragora autumnalis הקרוי בימינו דודא רפואי . גם אסף הרופא כתב : " דודאים , נקראים בלשון ארם יברוחין , וכל לשון מנדרגורא . " בספרות חז " ל מובא עוד מגוון זיהויים : " מאי דודאים ? אמר רב : יברוחי . לוי אמר : סיגלי . ר ' יונתן אמר סביסקי " נ ) א : סביסק . (...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים