סיווג צמחי המקרא בהתאם לרמות זיהוי - תוצאות המחקר

להלן סיכום הנתונים שעלו מתוך סיווג צמחי המקרא בהתאם לרמות הזיהוי : סך הכל נמנו במחקר זה 132 שמות ; 35 הם ספק שמות של צמחים כך שלפי הפרשנות המצמצמת נמנו כמאה צמחים במקרא . מכל השמות שהובאו לעיל רק כשליש הם ברמת זיהוי גבוהה ביותר ( קבוצות , ( א-ב אם נצרף אליהם את הצמחים בעלי השם הקיבוצי נוכל להגיע לכל היותר לכמחצית מצמחי המקרא שניתן להגדירם כבעלי זיהוי שרמתו מניחה את הדעת . אם נתייחס רק לשמות שהם צמחים בוודאות ( בלי קבוצה , ( ו' הרי שמספר השמות המזוהים יגיע לכמחצית ובצירוף כל הצמחים בעלי השם הקיבוצי – לכשני שליש . לפי כל החישובים מספר הצמחים שלא ניתן לזהותם באופן ודאי הוא גבוה : בין שליש לכמחצית . כמובן שנתונים אלה אינם מוחלטים והם פועל יוצא של סיווג צמחי המקרא , כפי שנערך במחקר זה . דומה שגם אם נשנה את הקטגוריות של כמה צמחים שסיווגם גבולי ( תלוי בפרשנות הנתונים , ( לא תשתנה ההערכה שהוצגה כאן באופן מהותי .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים