מבוא

בחלק זה נציג את צמחי המקרא בסדר אלפביתי על פי איכויות הזיהוי השונות ובהתאם לשיטות הזיהוי השונות ודרכי השתלשלותן מהתרגומים הקדומים ועד להצעות הזיהוי של חוקרי זמננו . בכתיבת הערכים השונים השתדלנו לשמור על מתכונת אחידה . כל ערך מורכב ממספר מרכיבים . כותרת – הכוללת את שם הצמח המקראי וכן את שם המין המדעי בלטינית – אם הזיהוי ודאי . אזכורים במקרא – ציון מספר הפעמים שבהם נזכר הצמח וכן תיאורו על פי הקשר הפסוקים . הואיל ולדעת המחבר המסורת היא המדד החשוב ביותר בזיהוי הצמחים , יובא ניתוח הטקסט וההיבט הספרותי בסעיף הבא שבו ייכללו גם בחינת הזיהויים השונים והסתברותם . מסורות והצעות זיהוי – בתחילה הצגנו את תרגומי המקרא העיקריים והקדומים שבהם : תרגום השבעים , תרגום הוולגאטה , תרגום אונקלוס , התרגום הירושלמי לתורה , תרגום יונתן לנביאים ושאר התרגומים הארמיים לכתובים . בזיהויים הוודאיים יובאו התרגומים הארמיים ( כולל אלה המובאים בתלמוד ) תחת כותרת אחת ( תה . ( א " כמו כן יוזכרו תרגום הפשיטתא והתרגום הערבי של רס ) ג " וכאלה המיוחסים לו ) מהחיבורים שנותרו בידינו . במקרים מסוימים שיש בהם שינוי משמעותי בכל הקש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים