ד. דיון ומסקנות

זיהוי מוחלט או זיהוי בסבירות גבוהה הוא כזה שיש בו התאמה מוחלטת בין כל הקריטריונים המופיעים בשלושת השלבים שנזכרו לעיל . לעומת זאת , קיומן של מסורות זיהוי שונות או מחלוקות בין החוקרים , מקורם בהיעדר מכנה משותף רחב של בסיס הנתונים הכולל . פעמים שאחד הקרטריונים חסר או לקוי , למשל היעדר מסורת בדבר זיהוי הצמח , חוסר תרגום חד ֿ משמעי וברור של שם הצמח או חוסר עקיבות תרגומית . כאמור , ישנם צמחים שנזכרים פעמים בודדות וניתוח הטקסט והקשרו הספרותי אינו מניבים מידע שתורם לזיהוי . לצורך הסקת מסקנות יש אפוא להעריך את טיב המידע שבידינו על פי הקריטריונים שמנינו לעיל ולסווגו בהתאם לדרגות הזיהוי השונות .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים