טבלה מס' ‭:6‬ חלק מהקוצים והעשבים הרעים הנזכרים בספרי המקרא ותדירות הופעתם