ראשי תיבות וקיצורים

א " מ : אנציקלופדיה מקראית א " ע : אבן עזרא ב " ב : בר בהלול ב " ר : בראשית רבה כ " י : כתב ֿ יד מ " א : מלכים א ' מ " ב : מלכים ב ' נ " א : נוסח אחר ע " פ : על ֿ פי צ " ל : צריך להיות ריב " ג : ר ' יונה אבן ג ' נאח ר " נ : רבינו נתן אב הישיבה רס " ג : רב סעדיה גאון שה " ש : שיר השירים ת " א : תרגום אונקלוס ת " ב : תלמוד בבלי תה " א : התרגומים הארמיים באופן כללי , ולספרי הכתובים בפרט ת " ו : תרגום וולגטה ת " י : תרגום ירושלמי ת " ס : תרגום סומכוס ת " ע : תרגום עקילס ת " פ : תרגום הפשיטתא ת " ש : תרגום השבעים  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים