תוכן עניינים

פתח דבר . 11 .................................................................................................. ראשי תיבות וקיצורים 17 .................................................................................... חלק א : פרקי מבוא 19 ........................................................................................ פרק ראשון : קיצור תולדות חקר זיהוי צמחי המקרא 21 .................................... משיבת ציון לחורבן בית שני ותקופת המשנה והתלמוד 21 ......................................... תקופת ימי הביניים 23 .............................................................................................. תרגום ופרשנות 23 ............................................................................................ בלשנות 25 ....................................................................................................... חיבורי רפואה 26 .............................................................................................. העת החדשה 26 ...............................  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים