תרשים מ‭:18 ר90‬ המודל המטגלי שלה‭0"‬ מילאור ‭Hayes & Flower, 1986)‬