תרשים מ‭:17 ר90‬ שלבי התמתחות הכתיבה ‭jiw)‬• ואתרים, ‭(7006‬