חרשים מ0ליי ‭:7‬ המודל ההתפתחותי של צול ‭Chall, 1983 )‬