המחקר בישראל

המחקרים שערכו לאחרונה סיני ( 2006 ) וגרומר ( 2013 ) התמקדו במכלול האפיונים של התנהגויות בתפקיד של יועצים כ"סוכני צדק חברתי , " החל מעצם הקצאת זמן היועץ לתלמידים מקבוצות חברתיות מוחלשות וכלה בפעילות סנגור והעצמה ברמת הפרט וברמת המערכת . כמו כן מחקרים אלה בחנו את הקשר בין התנהגויות היועץ בתפקיד לבין תפיסת התפקיד ובין מאפיינים אישיים של היועצים ומאפיינים בית ספריים לבין התפיסות וההתנהגויות בתפקיד . מממצאי שני המחקרים הללו עולה כי היועצים מבטאים תפיסת תפקיד חברתית ומעמידים בקדימות גבוהה את מטלות התפקיד העשויות להגדיל את סיכויי ההצלחה הלימודית והחברתית של תלמידים מקבוצות חברתיות מוחלשות . הביטוי למרכזיותה של תפיסת התפקיד החברתית עולה מדיווח היועצים על כך שהם מקצים כמחצית מזמן עבודתם לטיפול בקבוצות תלמידים אלה . אמנם ייתכן כי לרצייה החברתית נודעת השפעה על תשובות המשתתפים במחקרים , אך הנתונים מצביעים על מגמה של אוריינטציית תפקיד חברתית ועל מכוונותם של יועצים חינוכיים לפעול כסנגורים של תלמידים בני השכבות המוחלשות בחברה . מהנתונים אפשר ללמוד כי למרות תפיסת התפקיד החברתית שעליה מצהירים היועצים ,...  אל הספר
מכון מופ"ת