לוח ‭:2‬ הקבצי ‭)clusters(‬ היועצים על פי מקורות תמיכה וגורמי לחץ