היועצת והמורים

תחושת המורים בדבר שחיקת סמכותם המקצועית מתעצמת כשהם נדרשים לעמוד יום אחר יום מול כיתות עמוסות בתלמידים ולהתמודד עם בעיות משמעת ואלימות ( מלאך-פינס , . ( 2012 בצד כל אלה תורמים תנאי ההעסקה של המורים את תרומתם , גם למשבר הביקוש בתחום ההוראה . שכרם של המורים נמוך בהשוואה לחלופות תעסוקה לבעלי השכלה ברמתם , ומורים רבים נדרשים להשלמת הכנסה או לעבודה נוספת על מנת להגיע למשכורת ראויה ( וולנסקי , . ( 2011 כמו כן מורים רבים חשים כי תנאי עבודתם הם בלתי-הולמים : האפשרויות לקידום מצומצמות מאוד , הם אינם זוכים למשוב ראוי מסביבתם , ונדרש מהם לעשות הרבה באמצעים דלים , ללא תגמול הולם על השקעתם הרבה ( מלאךפינס , ; 2012 פרידמן וגביש , . ( 2003 במרוצת השנים העסיקה שחיקת מעמדם של המורים כמה ועדות מקצועיותציבוריות , כגון ועדת גורי , ( 1960 ) ועדת יפה ( 1971 ) וועדת עציוני . ( 1979 ) בוועדות אלה התקבלה המלצה חוזרת ונשנית בדבר אקדמיזציה של הכשרת המורים . ואכן , בשנת הלימודים תשע"ב החזיקו בתואר אקדמי 85 % כ- מן המורים בחינוך היסודי וכ 90 % - מן המורים בחינוך העל-היסודי המועסקים על ידי משרד החינוך . השאר הם מור...  אל הספר
מכון מופ"ת