תרשים ‭:2‬ "התאוריה האישית" של היועצת לקוח מתוך: רונן-סתר, ‭,2003‬ עמ' ‭.23‬