היועץ והתלמידים

ייעוץ פרטני – כללי הייעוץ הפרטני , על היבטיו התאורטיים והפרקטיים , מהווה מוקד להתעניינותם של רבים המשתייכים לקבוצה נרחבת ביותר של אנשי מקצוע ב"מערך המסייע , " כפי שהדבר בא לידי ביטוי גם בתאוריות ובמודלים העיוניים וגם בהכשרת אנשי המקצוע ובמשאבי ההדרכה המוקדשים לשכלול המסוגלות המקצועית הזאת . מרכיביו השונים , הכלליים והייחודיים , של הייעוץ האינדיווידואלי מתועלים לשלוש קטגוריות . א . מרכיבים מובאים : מרכיבים אלה מאפיינים את שיוכיהם האישיים של הנועץ ושל היועץ , כמו מגדר , מוצא , גיל , תרבות , סטטוס חברתי-כלכלי , ניסיון קודם של הנועץ במפגשים מסוג זה , ניסיון קודם של היועץ בהתמודדות עם הנושא , והתכנים הספציפיים שמביא עמו הנועץ למפגש . בצד כל אלה מובא לחדר הייעוץ – active ה-placebo מכלול הציפיות של היועץ והנועץ K ottler , ) . ( 2003 נוסף על כך מביא עמו היועץ לחדר הייעוץ את התאוריה האישית שלו על הייעוץ , המספקת מסגרת להמשגת הבעיות של הנועץ ולקביעת כיוון ההתערבות בפועל . ( Halbur & Halbur , 2006 ) יועץ בעל תאוריה אישית מוצקת הוא זה המכונה בפי שון ( S chon , 1983 ) " תיאורטיקן מעשי" – racticalp ...  אל הספר
מכון מופ"ת