תרשים ‭:1‬ המודל של אפיזודת התפקיד לקוח מתוך ‭Katz & Kahn, 1978, p. 187 :‬