הייעוץ החינוכי בהקשרים חברתיים-חינוכיים בישראל

הדיון בזהותו של מקצוע הייעוץ החינוכי בחברה הישראלית מתחדד לנוכח הסקטוריאליות המאפיינת את החברה , ובעיקר לנוכח המציאות שבה שני מאפיינים של המבנה החברתי – לאום ודת – מהווים גם מסגרת חוקית לשיבוץ תלמידים במערכת החינוך . מקצוע הייעוץ נתון במתח אינהרנטי בין שני ערכים מהותיים . מחד גיסא , כנגזר מתאוריות אקולוגיות-חברתיות Bertalanffy , 1968 ; Bronfenbrenner , ) ( 1979 ; Lewin , 1951 קיימת שאיפה להלימה מרבית בין תפיסת התפקיד וביצוע התפקיד לבין מאפייני הארגון החינוכי שבו פועלים היועצים החינוכיים . לפיכך היועצים נתונים במגוון המגזרים וההקשרים החינוכיים בתהליכי דיפרנציאציה והתאמה מתמדת לאוכלוסייה שבה הם פועלים . במילים אחרות , תפקידם מוגדר בהתאם להקשר הבית ספרי . ( Miller-Guillot , 2003 ) מאידך גיסא , קיימת השאיפה להפוך את הייעוץ מעיסוק לפרופסיה , תוך גיבוש זהות מקצועית ברורה ואחידה לכל העוסקים במקצוע . הכוונה לזהות מקצועית משותפת הכוללת ערכים , אמונות , ידע ופעולות המבדילים בין הייעוץ החינוכי לבין מקצועות בריאות הנפש הסמוכים , ( Pistole & Roberts , 2002 ) כמו גם עמידה בקריטריונים החיוניים למקצוע...  אל הספר
מכון מופ"ת