ומה אומר המחקר?

גם אם שאלת זהותו של מקצוע הייעוץ החינוכי אינה ייחודית לישראל , עלה בידינו לאתר רק מספר מועט של מחקרים שבדקו סוגיה זאת מבחינה אמפירית . ועם זאת מצאנו כמה מאפיינים במחקרים שנערכו בקרב יועצים בארצות הברית הקשורים במובהק לזהות מקצועית מגובשת של יועצים חינוכיים : . 1 יועצים חינוכיים המגדירים את עצמם בראש ובראשונה כאנשי חינוך ורק אחר כך כמטפלים הם בעלי מחויבות גבוהה יותר למקצוע Lanman , ) . ( 2011 . 2 כאשר נבחר הייעוץ החינוכי כאפשרות ראשונה , קיימת סבירות גבוהה יותר שהעוסקים במקצוע פעילים באגודה המקצועית , מקדישים זמן ותשומת לב רבים יותר לסנגור מקצועי ( professional advocacy ) ועושים שימוש רב יותר בספרות מקצועית . ( Calley & Hawley , 2008 ) . 3 ליועצים בעלי אוריינטציה תאורטית המתמקדת בצמיחה אישית , בהעצמה ובקידום מיטביות ( wellness ) יש זהות מקצועית מגובשת יותר Calley &) . ( Hawley , 2008 ; Mellin , Hunt , & Nichols , 2011 ; Puglia , 2008 . 4 יועצים חינוכיים שהם בעלי דוקטורט בייעוץ מגדירים את זהותם המקצועית בבהירות רבה יותר . ( Lanman , 2011 ) . 5 יועצים חינוכיים המשתתפים לעתים קרובות בפעילי...  אל הספר
מכון מופ"ת