תיאור הפעילות

הילדים הוזמנו להכין לוח שבועי במטרה לשתף את המחנכת בשגרת יומם , באירועים מיוחדים ובמאווייהם . הלוח הוכן כדי שהילדים יוכלו למקם בו פעילויות שגרתיות ( כגון שיעור ריתמיקה וקבלת שבת , ( פעילויות אהובות או בלתי אהובות עליהם בגן , אירועים מיוחדים שהיו בשבוע החולף ( כגון יום הולדת או חג ) ופעילויות שהיו רוצים לבצע . בתחילת המפגש הילדים נשאלו , איזה יום היום , וכיצד הם יודעים זאת . לאחר מכן הם התבקשו לומר את שמותיהם של ימות השבוע ולמנות אותם , כדי שלכל יום יהיה מקום בלוח . המחנכת והילדים שרטטו את הלוח כך שלכל יום הוקצתה רצועה אנכית . בחלק העליון של הלוח שורטטה שורה ומעליה נרשמו שמותיהם של הימים באמצעות אותיות . הילדים יכלו לבחור , אם ברצונם לרשום את האותיות בעצמם או שהמחנכת תעשה זאת עבורם ( ראו תמונה . ( 1 כדי למקם אירועים בלוח הוכנו פתקיות ריקות להדבקה בגודל מתאים . הילדים בחרו באירועים שאותם רצו לציין על הלוח . כל אירוע תואר בעל-פה , ולאחר מכן הילדים בחרו אם לצייר או לרשום מה היה בו על גבי פתקית . כשהפתקית הייתה מוכנה , הילדים מיקמו אותה בלוח : תחילה זוהה היום בלוח , ולאחר מכן הודבקה הפתקית ...  אל הספר
מכון מופ"ת