תרשים ‭:1‬ דיאגרמה המתארת את התפלגות הסטודנטים לפי רמות החשיבה האריתמטית