לוח ‭:4‬ מספר הסטודנטים )באחוזים( שענו נכון על 4 שאלות לפחות מתוך מקבץ של 5 שאלות באותו נושא ובאותה רמה