תמונת מראה

. 11 אותה גברת בשינוי אדרת מסכנת . 12 אותו אדון בשינוי סגנון קמוט  אל הספר
מכון מופ"ת