ביבליוגרפיה נבחרת

אייזנשטיין , יהודה דוד , אוצר זכרונותי : קורות תולדותי ומקרי יום ביומו , הוצאת המחבר , ניוארק תר , ( 1929 ) צ " שני חלקים . אלנםון , דוד , 'חזון ישראל בתפילות היהדות הליברלית של אמריקה , ' א ' גל ( עורך , ( ישראל הנכספת , קריית שדה בוקר וירושלים תשנ " ט , עמ' . 27-121 ברטל , ישראל , 'אמריקה של מעלה : ארצות הברית כאידיאל וכמופת ליהודי מזרח אירופה במאה ה , ' 19 מ ' אליאב פלדון ( עורכת , ( בעקבות קולומבוס : אמריקה , 1492-1992 מרכז זלמן שזר , ירושלים תשנ " ז , עמ' . 511-522 גרטנר , אריה , 'ההגירה ההמונית של יהודי אירופה , , ' 1881-1914 א ' שנאן ( עורך , ( הגירה והתיישבות בישראל ובעמים , מרכז זלמן שזר , ירושלים תשמ " ב , עמ ' . 343-385 גרטנר , אריה ויונתן ד ' סרנה , יהודי ארצות הברית , מרכז זלמן שזר , ירושלים תשנ " ב . דייווים , משה , יהדות אמריקה בהתפתחותה : תולדות האסכולה ההיסטורית במאה התשע עשרה , בית המדרש לרבנים , ניו יורק תשי " א . היימן , פולה , האשה היהודיה בסבך הקידמה : מקומה וייצוגה , מרכז זלמן שזר , ירושלים תשנ " ז . היימן , פולה , 'המהגרות ומחאת הצרכנים : החרם על הבשר הכשר בניו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי