היהדות באמריקה

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל יונתן ד ' סרנה היהדות באמריקה יונתן ד ' סרנה היהדות באמריקה תרגמה מאנגלית אביבה גורן מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים Originally published in English under the title American Judaism by Jonathan D . Sarna Copyright © 2004 Yale University המערכת המדעית 'פרופ ירחמיאל כהן ( יו " ח , פרופ ' דוד אסף , פרופ ' אלברט באומגרטן , צבי יקותיאל , פרופ ' רמי'ג כהן , פרופ ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי