ג. מחקרים

אברהם , אנשי שוליים בחברה הישראלית - נ' אברהם , "אנשי שוליים בחברה הישראלית בתקופת המקרא , " עבודת דוקטור , אוניברסיטת חיפה , . 1999 אברמם , יהדות ונכות J . Z . Abrams , Judaism and Disability : Portrayals in - Ancient Texts From the Tanach through the Bavli , Washington D . C . 1998 אדבורי , גיום מצור W . Edbury & J . G . Rowe , Williamof yreT : Historian -of the Latin East , geCambrid 1988 אדינגטון , ידע רפואי S . Edington , "Medical Knowledge in the Crusading - Armies : The Evidence of Albert of Aachen and Others" , in : The Military Orders : Fighting for the Faith and Caring for the Sick , ed . M . Barber , Aldershot Hampshire Brookfield-UK Vermont USA 1994 , pp . 327-320 אוטים , הזנות L . L . Otis , Prostitution in Medieval Society : The History of an - Urban Institution in Languedoc , Chicago 1985 אולבריכט , פשיעה וענישה O . Ulbricht , Criminality" and Punishment of the - Jews in the yEarl Modem Period " , in : In and Outof the Ghetto : Jewish Gentile Relations in Late Medieval a...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי