אחרית דבר

התבוננות ביחסה של חברה כלפי החולים , המוגבלים והנכים שבקרבה ומחקרו של יחם זה אינם מתמצים בהתוויית קווים מנחים לתחום חברתי זה בלבד , אלא הם כלי לבחינת דרכיה ומנהגיה של חברה זו בכלל . יחסה של חברה אל החריגים שבה , ובייחוד אל החריגים בעל כורחם , היא נקודת מבט שדרכה אפשר לגלות ולחשוף דעות , אמונות , פחדים , תפיסות והלכי רוח הנוגעים לתחומים רחבים הרבה יותר מיחס חברתי זה או אחר . התבוננות זו חושפת השפעות שמקורן מחוץ לחברה , גוונים בתוך החברה ופערים בין המצוי לרצוי , ובין הטבעי והאנושי למוסרי . גישה זו , שהתבססה במחקר זה מכבר , עמדה לנגד עיניי כאשר יצאתי לבחון את יחסה של החברה היהודית באשכנז בימי הביניים כלפי חריגים שמצאו את עצמם בשוליה שלא מרצונם ובוודאי שלא בטובתם . נקודת המוצא למחקר שפנינו הייתה שהחברה היהודית באשכנז בימי הביניים הייתה בעצמה חברת שוליים , מיעוט חריג וחורג בשוליה של חברת הרוב הנוצרית . במובנים רבים עוסק ספר זה בשולי השוליים , דהיינו בבניה החריגים של חברת השוליים החריגה בעצמה . בספר זה נפתח צוהר לשני עולמות : לעולמם של אנשי ימי הביניים יושבי אירופה , יהודים ולא יהודים כאחד ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי