פרק שמיני בעלי המום

אדדה כל שנותי מרוב בכיותי וצרותי וכהו הרואות [ העיניים ] בארובותי לכן ביקשתי אחד מחברי לכתוב לך החבר הרב ר ' יצחק ב " ר משה ואני קורא מפי והוא כותב על הספר ואשיבך בקצרה . בפתיחה נוגעת ללב זו למכתב תשובה הלכתי לר' יצחק בן משה מווינה " ) אור זרוע , "( כותב בן דורו הבכיר ממנו , ר' אליעזר בן יואל הלוי ( ראבי , ( "ה בעשור השני של המאה הי " ג על עיוורונו . העיוורון לא רק כפה על ראבי"ה לצמצם את פעילותו האינטלקטואלית , אלא גרם לשיבוש של ממש באורח חייו , ועגמת הנפש על כך ניכרת גם בשורות קצרות אלה . בכיותיו וצרותיו של ראבי"ה לא היו רק תוצאה של מומו , לגבי דידו היו צרות אלה מקור המום עצמו . במקום אחר מספר ראבי " ה כי עיניו כהו בשל צערו על האירוע הטראומטי של שרפת אחיו , ר ' אורי ב " ר יואל הלוי , על קידוש ה' בשנת . 1216 גם אם נוסח דבריו של ראבי"ה יסודו בהפלגה ספרותית שאינה משקפת הזדקקותו של חכם עיוור לסיועם של תלמידיו כדי לכתוב את איגרותיו או את ספריו נחשבה לא אחת לבעיה של ממש בעולמם של פוסקי הלכה . על ר ' יהודאי גאון , שהחיבור "הלכות גדולות " יוחס לו , הייתה מסורת שבמקומות שבהם סברותיו ופסיקותיו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי