ב. "המצורעים רוצים לקלטה" - עיון בתשובת רש"י

התשובה המיוחסת לר ' שלמה יצחקי ( רש"י ) היא העדות המפורטת הראשונה למקרה של צרעת שזכה לתהודה ציבורית מתועדת בקרב יהודים באירופה של ימי הביניים . התשובה מצויה בידינו בשתי גרסאות : גרסה אחת שמקורה בקובץ "תשובות חכמי צרפת ולותיר" ( תחצו"ל ) שפרסם מילר בשנות השמונים של המאה הי"ט ; גרסה שנייה שמקורה בתשובות מהר '' ם מרוטנבורג . הגרסאות קרובות בניסוחן אך יש ביניהן הבדלים . נתבונן תחילה בנוסח התשובה המובא בתשובת רש " י ובתחצו ) "ל גרסה א ) ואח " כ בנוסח שבתשובות מהר ) ם " גרסה ב . ( 5 תווצו '' ל , סי' מ . וראו : תשובות רש " י , סי ' רז . ר ' יצחק בן משה מחבר ספר "אור זרוע" נעזר בתשובה זו כדי להוכיח שרש '' י סבר ש '' מסדרים לבעל חוב " והוא מביאה כלשונה בשינויי נוסח ק לים . ראו : אור זרוע , ג , פסקי בבא קמא סי ' פה . 6 הנוסח המופיע בתשובות מהר"ם נפתח במילים "נשאל לרש '' י " וחתום "שלמה ב '' ר יצחק . " תשובות מהר"ם דפוס פראג ( בלאן , ( סי ' תתנג . נוסח כתב היד שעמד בפני המביא לדפוס בפראג . 1 גרסה א התשובה עוסקת במה שנראה על פניו כמקרה של "מקח טעות " בנישואין . הבעל העלה " טענת מומים " כלפי אשתו ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי