ז. המקורות

העיסוק בחברות שוליים ובאנשי שוליים רחוק מלבה של העשייה החברתית , הדתית והאינטלקטואלית אף כי לא אחת הוא נוגע בה ממש . אין דומה העיסוק באנשי השוליים בחברה שבה נתמקד אנו לעיסוק במקומו של בית הכנסת למשל . אמת היא שחשיבותו 35 שינוי סמנטי זה משקף את השינוי התודעתי שהתרחש בעשורים האחרונים בדבר האפשרות לקדם ולשפר את מצבם של הסובלים מפגיעה גופנית ואת מעמדם , ואת הניסיון לשלב את הסובלים ממומים בחברה . במקביל משקף שינוי זה את עמידתה של אוכלוסיית הנכים והמוגבלים על דעתה ואת תביעותיה להכרה ולזכויות גם במישור הלשוני . המילה "Handicap" המשמשת בשפה האנגלית המודרנית לתיאור נכות או מגבלה , מקורה במונח מתחום מרוצי הסוסים - על ידי הטלה של מגבלת משקל השוו מארגני המרוצים בין הסוסים המתחרים . גזירתה של המילה מעולם זה מלמדת על כך שהשימוש בה בהקשר שלנו רואה בנכות מגבלה בעולם תחרותי כמו החברה המערבית , ראו : . The ShorterOxford lishEng Dictionary , I , Oxford 1973 , p . 921 אני מודה לאלימלך ( אליוט ) הורביץ שהאיר את עיניי בעניין זה . 36 המונח disenfranchised" "persons פירושו מי שנושלו מזכויותיהם . על מונח זה וע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי