ה. חריגים או אנשי שוליים

בחברה המודרנית מקובל להשתמש במונח "אדם חריג " כדי לתאר את מי שיכולותיו או כישוריו השכליים או הפיזיים לקויים . בראשית דרכו של מחקר זה השתמשתי רבות במונח "אדם חריג " כדי לתאר את נושא המחקר ולכן נבחר מונח זה ככותרת הספר . " האדם החריג" הוא מונח עכשווי והקשריו הם הקשרים מודרניים . במחקר העוסק בחברה המודרנית בישראל "חריג " הוא מונח השמור למי שנקלעו למצב החורג מנורמות ומכללים חברתיים בעל כורחם (; involuntary deviants ) למי שהוא חריג מ " בחירה " שמור המונח "סוטה" . ( voluntary deviant ) המשותף לשתי הקבוצות הוא שאלה גם אלה נתפסים בתודעה החברתית כמי שההערכה החברתית אליהם נמוכה disvalued ) ( lepeop ושעל פי רוב תדמיתם גם בעיני עצמם אינה גבוהה . ( low self esteem ) A . F . Daetry , "The Modus Medendi and the Benedictines " , in : The Church and 22 Healing , ed . W . J . Sheils , Oxford 1982 , pp . 8-25 ; D . Amundsen , "The Medieval Catholic Tradition " , in : Caring and Curing : Health and Medicine in Western Religious Traditions , eds . R . L . Numbers & D . Amundsen , New York & London 1986 , p...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי