ביבליוגרפיה וקיצורים

ביבליוגרפיה וקיצורים אברמוביץ , ' צאן קדושים - מ' אברמוביץ , ' ספר צאן קדושים , בני ברק ( ללא שנת פירסום . ( אונג , לימוד בעל פה ואוריינות W . Ong , Orality and Literacy , London - 1982 אורבך , בעלי התוספות א"א - אורבך , בעלי התוספות , ירושלים תש"ם . אידל , 'בעל "ספר המשיב - "' מ' אידל , 'עיונים בשיטתו של בעל "ספר המשיב , "' ספונות , יז ( תשמ , ( ג " עמ ' . 185-266 אידל , קבלה M . Idel , Kabbalah : New Perspectives , New Haven 1988 - אידלברג , יהודים וצלבנים S . Eidelberg , ed . and translation , The Jews - and the Crusaders , Madison 1 977 אילברג שוורץ , הפרא ביהדות H . Schwartz-Eilberg , The Savage in - Judaism : An Anthropology of Israelite Religion and Ancient Judaism , Bloomington 1990 אלבוגן , התפילה י"מ - אלבוגן , התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית , תל אביב תשל"ב . אליאדה , טקסים וסמלים M . Eliade , Rites and Symbols of Initiation , - New York 1958 אסף , מקורות - ש ' אסף , מקורות לתולדות החינוך בישראל , תל אביב תרפ " ה . אפשטיין , דרכי' האמת ' M . M . Epstein , The' Ways of Trut...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי