‭:1 a<a‬ פרט מתוך לוח אותיות האלף־בית, ונציה ‭.1656‬ ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה ‭,NS E88‬ מגירה ‭.8 ,L19‬ נדפס באדיבות בית המדרש לרבנים באמריקה.