תיקונים והשלמות

ביקורת מפורטת על הספר פרסם אביעד הכהן בכתב עת היוצא לאור מטעם "מתן - מכון תורני לנשים , " ירושלים . ראה : א ' הכהן , "כלה כמות שהיא , " מסכת , א ( תשס , ( ב " עמ' 223-273 ( להלן : הכהן , כלה כמות שהיא . ( פרק א : בינתיים פרסמתי שלושה מאמרים הדנים בפירוט במקומה של האישה במשנתם של כמה מחכמי ישראל בימי הביניים : "האישה במשנתו של ר ' שמחה משפירא , " מים מדליו , 13 ( תשס , ( ב " עמ' ; 177-189 "האישה במשנתו של די מנחם המאירי , " ציון , סז ( תשס , ( "ב עמ' ; 253-291 "זלזול בנשים על רקע פילוסופי : ר ' יוסף אבן כספי , " ציון , סח ( תשס , ( "ג עמ' . 14-67 ליחס אל האישה הנידה ( עמ ' ( 84-51 ראה גם : מ " ע פרידמן , "הרחקת הנידה והמינות אצל הגאונים , הרמב " ם ובנו ר ' אברהם על פי כתבי גניזת קהיר Maimonidean Studies , 1 , " ( 1990 ) ( חלק עברי , ( עמ' S . D . J . Cohen , "Purity and Piety , the Separation ; 12-1 of Menstruants from the Sancta " , htersDaug of the King : Women and the Synagogue , eds . S . Grossman & R . Haut , hiapPhiladel 1992 , pp . 115-103 ; T . Meacham , An" Abbreviated History ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי