רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים

ר"י אבוהב , מנורת המאור : ר"י אבוהב , מנורת המאור , ירושלים תשכ " א . אבות דר ' נתן : מסכת אבות דר' נתן , מהדורת ש " ז שכטר , ניו יורק תשכ"ז . אברבנאל , פירוש התורה : פירוש התורה לר' יצחק אברבנאל , ירושלים תשכ " ד . אברגטס , נשים אריסטוקרטיות בצרפת : Th . Evergates ( ed . ) , Aristocratic Women in Medieval France , hiapPhiladel 1999 אברהמס , הנישואין כמעשה שמים : I . Abrahams , Marriages" are Made in Heaven " , JQR , O . S ,. 2 ( 1890 ) , pp . 177-172 אברהמם , צוואות גדולי ישראל : I . Abrahams , Hebrew Ethical Wills , hiapPhiladel 1954 אברמםון , בירורים : ש ' אברמסון , "בירורים , " סיני , נח ( תשכ , ( "ו עמ' קפא-קצב . אדלמן , נשים יהודיות באיטליה : H . E . Adelman , "Rabbis and Reality : Public Activities of Jewish Women in Italy during the Renaissance and Catholic Restoration " , Jewish History , 5 , 1 ( 1991 ) , pp . 40-27 אדלמן , חינוך נשים יהודיות באיטליה : H . E . Adelman , The" Educational and Literary Activities of Jewish Women in Italy during the Renaissance and the Catholic , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי