י. היחס לאישה ה"קטלנית" באשכנז

. 1 המציאות באשכנז במאות הי-א"הי " ב בתשובותיהם של חכמי אשכנז וצרפת הראשונים אין התייחסות לנישואיה של אישה " קטלנית . " נושא זה לא עלה בתשובותיהם של רבנו גרשום מאור הגולה , ר ' יהודה הכהן , ר ' יצחק בן יהודה , רש " י , ר ' אליעזר בן נתן , רבנו תם וחכמים נוספים , שחיו ופעלו בגרמניה ובצרפת עד סוף המאה הי " ב . תופעה זו מפתיעה , שהרי גם בגרמניה ובצרפת רווחה התופעה של נישואין בגיל צעיר מחד גיסא , ורבו היוצאים למסחר למרחקים שלא זכו לשוב לבתיהם מאידך גיסא . מכאן , ששאלת ה " קטלנית " היתר , צריכה לעלות גם בשני מרכזים אלה . קשה לתת הסבר חד משמעי לשתיקה המפליאה הזאת , במיוחד לאור העובדה שספרות השו"ת משקפת את הווי החיים ואת המציאות . 87 את ההסתברות שמקור תפיסה זו ברמב " ן העלה בפני משה אידל , אך , כדבריו , אין לכך הוכחה חד משמעית . על החששות מנישואין עם אלמנה ראה גם בהערותיו של מרגליות , במהדורתו לספר הזוהר , שם , עמ ' . 206-202 88 עניין זה חורג מן המסגרת הכרונולוגית של חיבורנו . וראה במאמרי : האישה הקטלנית , במיוחד עמ ' . 559-561 , 548-550 89 על הזיקה העמוקה שבין ספרות השו " ת ובין המציאות ראה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי