ז. האישה ה"קטלנית"

אישה שמתו לה שני בעלים הוגדרה כ " קטלנית , " ולפי ההלכה התלמודית נאסר עליה להינשא בשלישית . שאלת תקפותו של איסור זה עוררה פולמוסים בין חכמים , במיוחד 55 תשובות גאוני מזרח ומערב , סימן קפו ; לעיל , פרק ב , הערה . 28 56 ראה בדיון לעיל , פרק ד ; והמובא מספר הזוהר" , " להלן , הערה . 84 57 תשובות הרשב '' א , ג , סימן רי . מקור ההלכה שאלמנה נישאת ביום ה ' הוא במשנה , כתובות א , א : בתולה" נשאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי . " גם גובה כתובתה של האלמנה היה מחצית משל הבתולה ( שם א , בו . ראה גם : תשובות הרשב " א , ז , סימן תקיז . 58 בתלמוד נחלקו בכך שניים מגדולי התנאים : ר ' שמעון בן גמליאל ור ' יהודה הנשיא . לדעת ר ' יהודה הנשיא , אסור לה להינשא לשלישי . לדעת רשב " ג היא מוגדרת "קטלנית " רק לאחר שמתו שלושה בעליה הראשונים , ולכן האיסור הוא להינשא לרביעי . ראה : תוספתא , שבת טו , ח במאות הי ב- " הי"ד . לנושא זה יש השלכות חשובות על מעמדה ותדמיתה של האישה בחברה היהודית , על המתח שבין הלכה למציאות , על הזיקה שבין אידיאות רוחניות לפסיקת הלכה ועל הקשרים שבין המרכזים היהודיים באירופה בימי הביניים . ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי