א. ריבוי האלמנות

מספרן של הנשים האלמנות בחברה היהודית בימי הביניים היה גדול , ורבות מהן התאלמנו כבר בגיל צעיר . הביאו לכך ארבעה גורמים עיקריים : ( א ) התמותה באותה עת היתה גדולה באופן יחסי , במיוחד בשל מחלות ופגעי טבע ; ( ב ) בפרעות ביהודים באשכנז ובספרד , בעיקר במאות הי ד- '' הט '' ו , נהרגו אלפים רבים , גברים ונשים גם יחד , והדבר הגביר את תופעת האלמנות ; ( ג ) יהודים רבים עסקו במסחר ומקצת הסוחרים שיצאו למרחקים לא שבו לביתם , במיוחד במאות הט - ' הי"א ; מהם שמתו באסונות טבע ומהם שנפגעו בידי שודדי דרכים ; ( ד ) תוחלת החיים של הנשים באירופה החל במאה הי " ג היתה גדולה יותר משל הגברים , כפי שנראה להלן . לא ייפלא אפוא אם גורלן ומעמדן המשפטי והחברתי של אלמנות ועגונות נדון הרבה בספרות השו " ת . העיסוק בהן היה גדול לאין ערוך מן העיסוק בגברים שנתאלמנו , אף ששני הגורמים הראשונים שמנינו לעיל הגדילו גם את מספר האלמנים בחברה היהודית . וכבר העיר ש " ד גויטיין , כי מהדיון המרובה באלמנות אין לדייק על מספרן הגדול בהשוואה למספר האלמנים . ההבדל נובע ממעמדן המשפטי של הנשים , שעורר בעיות הלכתיות כבדות משקל , בעיקר בשאלה של...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי