ב. הנסיגה מתקנת "מורדת" במאה הי"ב

נסיגה גדולה מתקנת "מורדת " חלה במאה הי " ב , הן באירופה הנוצרית הן במקצת ארצות האםלאם . מחולליה העיקריים של התמורה הם ר ' אליעזר בן נתן ( ראב " ן ) בגרמניה , רבנו תם בצרפת , ר ' זרחיה הלוי " ת ) ה ) והראב " ד בפרובנס והרמב " ם במצרים . לדבריו של רבנו תם בסוגיה זו היתה השפעה מכרעת על חכמי אשכנז 123 דברי הרז '' ה ב " ספר המאור הגדול , " רי " ף לכתובות , שם . דברי הרמב"ן ב"מלחמות ה , '" שם . גם הרשב " א הבין שדברי הרי"ף מאשרים את תקנת הגאונים , ראה : תשובות רשב '' א המיוחסות לרמב " ן , סימן קלח . את עמדתו של ר ' חנוך בר ' משה , מחכמיה המובהקים של ספרד בסוף המאה הי' ובראשית המאה הי " א , קשה לקבוע באופן ברור . הוא נשאל אם ה " מורדת " מקבלת דמי כתובתה והשיב בשלילה ( תשובות גאוני מזרח ומערב , סימן קעז . < וכבר ראינו שגאוני בבל עצמם היו חלוקים בשאלה זו . הוא לא הביע את דעתו לגבי השאלה אם כופין על הבעל לגרש את אשתו בניגוד לרצונו . 124 ייתכן שר' שמחה משפירא , מחכמיה המובהקים של גרמניה בסוף המאה הי " ב , נהג גם הוא על פי תקנת הגאונים . ר ' מאיר כהן כתב ב " הגהות מיימוניות : " "וכן רבינו שמחה כתב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי