ח. סיכום: בין תיאוריה למציאות

לפעולתם של חכמי ישראל בכל התפוצות נגד הכאת נשים יש לייחס חשיבות מרובה . ואולם , יש צורך בהבחנה ברורה בין עמדתם של חכמים אלה ובין המציאות . אין ללכת שולל אחרי ההתנגדות העקרונית להכאת נשים , ולקבוע שבחברה היהודית בימי הביניים היתד , התופעה נדירה . עמדה תקיפה ביותר של חכמים במרכז מסוים כלפי בעל אלים עדיין אין בה כשלעצמה ראיה על נדירות התופעה . ייתכן שהתקיפות מקורה דווקא בתחושה שאין די באיסור סתמי להכות את האישה כדי להגן עליה , ולכן היה צורך לנקוט אמצעים קשים עוד יותר כדי לצמצם את התופעה או לבטלה . אחת העדויות המובהקות למרחק שבין התיאוריה לבין המציאות נשתמרה בדבריו הנזכרים של ר ' פרץ בר ' אליהו מקורביל , שפנה לחכמים אחרים בצרפת והציע לתקן תקנה משותפת נגד האלימות כלפי נשים . הוא ציין כאמור , במפורש , שיש קהילות שבהן לא קיבלה האישה המוכה סיוע . הצעתו להטיל מראש חרם על הבעל אם יכה את אשתו מלמדת אף היא על המציאות העגומה . יש לשער שיציאתם התקיפה של חכמים נגד אלימות כלפי 75 תרומת הדשן , םימן ריח . 76 ראה להלן , פרק יב , הערה ; 97 גרוסמן , מאנדלוסיה לאירופה , ובספרות הנזכרת בהערות שם . 77 הזכרתי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי