ז. המציאות בגרמניה

חכמי ישראל שבגרמניה החמירו עם בעל אלים יותר מאשר חכמים בכל מרכז יהודי אחר בימי הביניים . כאמור לעיל , חכמי צרפת דנו בעל שנהג באלימות עם אשתו כמי שהיכה אדם זר . לאישה היתה קביעה זו משום הישג , שכן היא זכתה לשוויון מלא עם הגבר בעניין זה . לעומת זאת חכמי גרמניה , ר ' שמחה משפירא , מהר " ם מרוטנבורג ואחרים , קבעו שיש להחמיר עם הבעל המכה את אשתו יותר מאשר עם אדם שהיכה איש זר : וענשו גדול ממכה חברו כי היא יושבת לבטח אתו ודמעתה מצויה ... תקנסהו קנס חמור בין בגופו בין בממונו על מה שעבר . אמנם צריך כפרה גדולה ותכבידו עליו להבא לפי הנראה בעיניכם ... ואם לא יעמוד הבעל בקיום השלום שיוסיף להכותה ולבזותה , אנו מסכימים אחריכם להיות מנודה בב '' ד העליון ובב '' ד התחתון , ויעשוהו ( ויכריחוהו ) על 53 ספר הנייר , עמ ' קסו , בהגהה . 54 ראה , למשל : ספרי , דברים , כי תצא , פסקה רצג , עמ' . 312 55 יפסק ר ' מנחם יטנאקרי , סימן תקיא . ידי גוים לתת גט .- עשה מה שישראל אומר לך . כי כן הסכמתי עם חביריי שיהא גט מעושה בגוים כזה כדין . זו הפעם הראשונה שמצאנו פסק של חכמי ישראל שבעל המכה את אשתו ? ענש בעונש גופני , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי