ה. עמדת הרמב"ם

חשיבות רבה יש לדעתו של הרמב " ם בסוגיה זו . הוא פסק , כאמור , שעל הבעל האלים יוטל קנם כספי "ואין לבעל בהן פירות . '' הרמב " ם הלך בעקבות פסיקתם של הגאונים , שיש בה החמרה לעומת קביעתם של התנאים . לפי התוספתא , הבעל זכאי כאמור " לאכול פירות , " דהיינו להנות מן הרווחים שיתקבלו מן הכספים ששילם כקנס לאשתו , והגאונים שללו ממנו זכות זו . אמנם , הרמב"ם תלה את ההחמרה בגאוני בבל , אך עובדה 32 בן קהלת , דיואן שמואל הנגיד , מהדורת ד ' ששון , אוקספורד תרצ " ד , עמ' רס . בדומה לכך כתב בבן משלי , עמ' , 254 סימן תתפז : "סלח לבן ולאשה מריהם . " על חוג החצרנים נכתב הרבה בספרות המחקר . ראה , למשל : פגים , חידוש ומסורת בשירת החול , עמ ' ; 7-42 שירמן-פליישר , השירה העברית בספרד המוסלמית , עמ' . 13-30 על שמואל הנגיד וחוגו , ראה שם , עמ ' ; 183-256 על "בן משלי " ראה שם , עמ' . 235-234 33 כך משמע מן הצוואה שכתב ר ' יהודה לבנו ר ' שמואל , ובה הרבה להסתמך על דברי הנגיד בספר " בן משלי . " ראה : אברהמס , צוואות גדולי ישראל , עמ' . 51-92 34 משנה תורה , הלכות חובל ומזיק , פ '' ד הס ) ז " לעיל , הערה . ( 3 הוא לא כל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי