ד. עמדתם של חכמי ספרד

ר ' יוסף אבן אביתור , מחכמיה המובהקים של ספרד בסוף המאה הי ' ובראשית המאה הי " א , נזקק לשאלת האלימות של בעל כלפי אשתו . הוא נקט מעין עמדת ביניים . מחד גיסא , הוא פסק שהכאת אישה היא עילה מוצדקת לקבלת גט ואף יש לכפות על הבעל לתיתו בניגוד לרצונו . מאידך גיסא , הוא הגביל זאת למקרה שהבעל היכר , את אשתו 24 שם , סימן ד . 25 רבנו נסים בפירושו לכתובות םג ע"ב . מן ההבחנה בין הסנקציות שלו לאלה של בית הדין משמע , לכאורה , שהוא עצמו זכאי להכותה , אף שאין הכרח לפרש כן . 26 ראה : גרונר , תשובות רב האיי גאון , עמ' . 86-79 27 המלאכות שהאישה חייבת בהן על פי ההלכה מנויות במשנה , כתובות ה , ה . יותר מאשר פעם אחת , ובית הדין וזקני הקהל התרו בו מראש שלא לחזור על מעשה האלימות כלפי אשתו . רק אם הוא התעלם מן ההתראה והמשיך להכות את אשתו יש לכפות עליו לתת גט : הוו יודעין שאם נתקיים הדבר בעדים שהכה אותה פעם ופעמים חייבין בית דין להוכיחו על כך ולומר לו : הוי יודע שאי אתה רשאי להכותה , ואם שנית באולתך תצא בכתובתה ... ואעפ '' י שנמצא הדבר אמת שהכה אותה פעם ופעם כמו שפרשתם , אין אנו כופין את הבעל ליתן לה גט ולהגבותה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי